oferty pracy

Poszukujemy:

  • recepcjonista/ ka
  • kucharzy
  • kelnerów
  • pomocy kuchennych
  • barmana

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres emailowy: rekrutacja.kolobrzeg@dozamel.pl

Zainteresowanych zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną.

Dziękujemy!

Przed złożeniem/przesłaniem dokumentów aplikacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją prosimy Panią/Pana o zapoznanie się treścią poniższej informacji RODO dla kandydatów do pracy lub współpracy, w tym w zakresie Pani/Pana ewentualnych dobrowolnych zgód w związku z rekrutacją.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W PROCESACH REKRUTACJI w DOZAMEL Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesów rekrutacji jest DOZAMEL Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, NIP: 8960001014, tel. 71 35 65 701, e-mail: sekretariat@dozamel.pl, jako pracodawca.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@dozamel.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy, na które Państwo aplikują.

W przypadku, gdy aplikuje Pani/Pan o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dane osobowe zawarte w Państwa dokumentach aplikacyjnych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane na podstawie przepisów tego prawa.

W sytuacji, gdy aplikuje Pani/Pan o zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (lub innej umowy cywilnoprawnej) jako nasz współpracownik, Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze będą przetwarzane w oparciu o Pani/Pana zgodę, rozumianą jako złożenie lub przesłanie swojego zgłoszenia rekrutacyjnego (CV i innych dokumentów) w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

Jeżeli z własnej inicjatywy poda Pani/Pan w dokumentach aplikacyjnych dane wykraczające poza zakres określony przepisami prawa pracy lub ogłoszenia o naborze (np. zdjęcie lub inne dodatkowe dane), podanie takich danych zostanie potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.

Pracodawca może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych prowadzonych w przyszłości naborach pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to dodatkową zgodę, rozumianą jako wpisanie w CV dodatkowego oświadczenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w przyszłych naborach.

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarli Państwo swoje dane osobowe szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) wymagana jest Państwa odrębna pisemna zgoda na ich przetwarzanie – w celu wyrażenia tej zgody konieczne jest zawarcie przez Panią/Pana w CV dodatkowego oświadczenia zgody na ich przetwarzanie. W przypadku niezamieszczenia oświadczenia zgody – dokument zawierający takie dane nie będzie mógł być przetwarzany i zostanie usunięty ze zgłoszenia aplikacyjnego/zniszczony.

Wyrażenie zgody w każdym powyższym przypadku jest dobrowolne, a zgoda tak wyrażona może zostać cofnięta przez Pana/Panią w dowolnym czasie bez podawana przyczyny, a cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kandydat, który złożył dokumenty aplikacyjne zgodnie z RODO ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia.

Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji(umowa o pracę) znajduje się w „Klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy w DOZAMEL Sp. z o.o.” dostępnej pod adresem https://dozamel.pl/rodo-kandydaci-do-pracy/.

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zatrudnianych w oparciu o umowę zlecenie lub o dzieło (umowy cywilnoprawne) znajduje się w „Klauzuli informacyjnej RODO w związku z umową cywilnoprawną” dostępnej pod adresem https://dozamel.pl/rodo-umowy-cywilnoprawne/.

Dziękujemy za zapisanie do newslettera! Teraz dowiecie się Państwo o naszych ofertach specjalnych jako pierwsi.